Byara Database (12,923 entries) - Journals (50 entries)
Displaying entries 1 to 50
Filtered by  
Author Analytic
Role
Title Analytic
Journal Title
Date
don grub rgya bod yi sgyur las gsar 'gyur rtsom yig gi yig sgyur skor mdo tsam gleng ba 2010
tshe ring sgrol ma bod rgya'i mi'i ming gi sgra bsgyur byed thabs skor rags tsam gleng ba 2010
skal bzang tshe ring 'khrab gzhung lo tsA las gtam dpe sgyur thabs kyi skor rags tsam gleng ba 2009
lha mo 'tsho bcos bsgyur sgo 'byed byas tshun 2008
mkhar rme'u bsam gtan rgyal po tsa yi skor dang gsang sngags rdo rje theg pa'i gzhung gi 'byung khungs la dpyad pa 2006
tshe dbang rdo rje las tshig gi rab dbye bshad pa 2006
bkra shi phun tshogs krung go'i bod rig pa 2006
rgyal mtshan/sha bo rdo rje sgra med skad cha'i 'brel 'dris kyi rig gnas khyad par dang yig sgyur skor rags tsam gleng ba 2006
bsod nams tshe ring da lta'i spyi tshogs khrod kyi mi rigs skad yig gi bca' khrims go gnas 2005
bsod nams chos dar bod skad yig rgyun mthud 'phel rgyas gtong thabs skor gyi bsam tshul 'ga' zhig gleng ba 'tsho ba'i myong gtam 2005
byams pa blo bzang dge slob gnyis kyi las su bya ba'i rnam gzhag che long tsam brjod pa 2005
'ba' stod tshe dbang rnam rgyal gzhung yig lo tsA'i khrod 'byung sla ba'i 'gyur skyon 'ga' dang de dag gi skyon sel bshad pa 2005
tshe dbang rnam rgyal rig gnas kyi khyad par las 'phros te lo tsA'i khrod kyi mthun 'jug dang gzhan bstun skor gleng ba 2005
tshe dbang rnam rgyal rig gnas kyi khyad par las 'phros te lo tsA'i khrod kyi mthun 'jug dang gzhan bstun skor gleng ba 2005
kun bzang tshe ring bod kyi glu gar phyogs kyi lab gleng 'ga' 2004
chos 'phel gra nang rdzong khongs kyi gnas khag cig=gra nang rdzong khongs 2 2004
bstan 'dzin tshe ring bod kyi zhabs bro'i rnam bshad 2002
'brug lha yig sgyur byed skabs rig gnas kyi khyad par la do snang byed dgos tshul skor 2001
byams pa tshul khrim//blo phun slob bzhugs bod rigs gzhon nu lo chung gi bsam gzhigs 'phel rgyas kyi rtsa ba'i gzhung lugs skor gyi gnad don bshad pa 2000
ye shes bstan 'dzin gsal byed kyi rgyan bshad pa 1999
'brong bu tshe ring rdo rje gzhi grub smra ba 1995
mnga' ris sa khul bod skad yig las don mdzub ud mnga' ris sa khul du bod skad yig las don spel tshul 1993
Dbyangs can//bde skyid Bod rgya yig sgyur gyi bya ba'i nang byung ba'i 'char sgo 1991
bsod nams seng chen gnam brag gnas ri ngo sprod mdo tsam byas pa 1989
ngag dbang mkhas btsun 1988
bkra shis dpal ldan gtsang rong gi chang gzhas 1983
ལྗང་བུ། snyan ngag ring mo zhig go blos bslangs dang gzhan dag
bar kha ngag dkon//nyi ma
དར་ཞབས་འཇམ་དཔལ་སྐལ་ལྡན།
རཀ་ར་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར། མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གཞིར་ཁུངས་སྨོས་པ།
test test test
test test test
test test test
test test test
མཆོ
mingyur mingyur mingyur
dkon mchog rgya mtsho mdo dbus khams skad gsum gyi skad gdangs kyi khyad par 'ga' bshad pa gtsos mi rigs dge 'os mtho rim ched sbyong slob grwa'i rig gzhung dus deb 2006
dpal chen rdo rje bod rgya'i rig gnas kyi khyad par las 'phros pa'i bsam gzhig byed stangs gshib bsdur dang lo tsA'i gnad don skor gyi dbye zhib mtsho sngon mi rigs dge 'os mtho rim ched sbyong slob grwa'i rig gzhung dus deb 2006
དགེ་མིང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་སྒྲ་ཉི་གཞོན་བསུ་བའི་སྐྱ་རེངས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། གངས་ལྗོངས་རིག་གནས། 1989
བློ་གྲོས་ཆོས་འཛིན། དེ་སྔའི་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་བཅའ་ཚུལ། གངས་ལྗོངས་རིག་གནས། 1989
ཡེ་ཤེས་འཕྲིན་ལས། ཕུང་པོ་བྱ་གཏོས་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་གོམས་གཤིས་སྐོར། གངས་ལྗོངས་རིག་གནས། 1989
བདེ་ཆེན་གླིང་། འཆི་མེད་པད་མ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཀྱི་མདོ་བྱང་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1997
པད་མ་འབྱུང་གནས། བོད་ཀྱི་གནས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་མདོ་བྱང་དཀར་ཆག་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁས་པ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་མདོ་བྱང་གི་གསལ་བྱེད་ཟིན་ཐུང་ཉུང་ངུ་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་། ཡོན་ཏན་གྱི་གནས་གཙོ་རུ་དམ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་སྦས་གནས་ཆེན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་འགྲོ་དོན་མཐའ་ཡས་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས།།དབང་གི་གནས་མཆོག་པད་མ་ཤེསླ་ཕུག་གི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།། གཏམ་ཚོགས། 1993
གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། ཐུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993