Byara Database (12,923 entries) - Journals (50 entries)
Displaying entries 1 to 50
Filtered by  
Author Analytic
Role
Title Analytic
Journal Title
Date
snyan ngag dang 'brel ba'i tshig sdud kyi skor rags tsam brjod pa nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
bod skad kyi sdeb sbyor rig pa'i srol 'byed nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
rgyal yongs kyi bod skad yig gi snyad tshad ldan bzo ba'i sbyong brdar 'dzin grwa lha sar gnyer ba mi rigs 1996
slob chung gi skad yig slob khrid nang le tshan sbyong brdar la mthong chen byed dgos mtsho sngon slob gso 1995
slob chung skad yig slob khrid khrod kyi 'brel ba bzhi mtsho sngon slob gso 1995
skad yig gi slob khrid gra sgrig gleng ba mtsho sngon slob gso 1993
1994 lo'i zhing chen yongs kyi slob gso bya ba'i spyi'i dmigs tshad mtsho sngon slob gso 1994
slob mar rang rkyas skyar sbyong byed shes su 'jug dgos mtsho sngon slob gso 1989
rang rgyal gyi 'bab chu zhes pa'i slob tshan gyi blo sgo 'byed pa'i khrid thabs mtsho sngon slob gso 1990
rtsom rig ming tshig rgya bod shan sbyar sbrang char 2000
shes rab rgan po'i 'bel gtam sbrang char 1988
'brel yod sde tshan gyis btsal ba'i phyag bris bod ljongs zhib 'jug 1992
shes rab rgan po'i 'bel gtam sbrang char 1990
2003 lo'i bod ljongs kyi yul khams srung skyong byas tshul gyi gzhi grangs dang don dngos krung go'i bod ljongs 2004
bod ljongs kyi rig gnas srung spel: bod ljongs kyi rig gnas srung spel mthun tshogs dbu brnyes pa'i skabs su bris krung go'i bod ljongs 2004
rtsom rig shes bya bod kyi rtsom rig sgyu rtsal 1982
rtsom rig shes bya gnyis pa bod kyi rtsom rig sgyu rtsal 1982
rtsom rig shes bya gsum pa bod kyi rtsom rig sgyu rtsal 1982
rtsom rig shes bya bzhi ba bod kyi rtsom rig sgyu rtsal 1982
rtsom rig shes bya lnga ba bod kyi rtsom rig sgyu rtsal 1982
rtsom rig shes bya drug pa bod kyi rtsom rig sgyu rtsal 1982
dus rabs kyi rjes su dam por 'brangs nas rtsom rig gsar rtsom gyi rnam pa gsar pa skrun dgos: 'di ga'i dus deb rtsom sgrig pus brtsam sgrung gsar rtsom skor gyi tshogs 'du bskongs 'tshogs byas pa bod kyi rtsom rig sgyu rtsal 1984
2005 lo'i rgyal yongs bod yig dus deb tu spel ba'i bod rig pa'i skor gyi dpyad rtsom dang rgyu cha'i dkar chag phyogs bsgrigs 1 krung go'i bod rig pa 2006
bod kyi srol rgyun mda' rtsed rig gnas kyi byung 'phel bshad pa krung go'i bod rig pa 2009
rgyal yongs kyi mi rigs skad yig yig bsgyur rig gzhung gros tshogs thengs bdun pa khun ming du tshogs pa krung go'i bod kyi shes rig 1998
rang rgyal gyi bca' khrims khag las khol mar phyung ba'i mi rigs skad yig skor mtsho sngon bod kyi skad yig 2001
mi rigs skad yig gi yig sgyur thad yar thon byung ba las krung go'i mi rigs bya ba'i grub 'bras mtshon yod mi rigs 2008
bod kyi mig mangs la dpyad pa bod ljongs slob grwa chen mo'i rig deb 1994
bod yig rtsis 'khor zhib 'jug gsar bzo byed ched 'bad brtson lhod med gnang mkhan: mtsho sngon dge 'os slpb chen gyi dge rgan chen mo bde byed rgya mtsho'i gnas tshul mdor bsdus mtsho sngon mang tshogs sgyu rtsal 1993
test journal
test
test 3
test 4
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་ཚིགས་འཁྲུལ་སྤོང་ཟིན་བྲིས། ཟ་མ་ཏོ
རིན་པོ་ཆེ་བདུན་དང་ཉེ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་བདུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས། ཟ་མ་ཏོག
ཏྲེ་ཧོར་དགེ་རྟག་ཚང་གི་གཞས་ཚིག་ཁག་གཅིག ཟ་མ་ཏོག
ལྷོ་འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་ཚོན་སྦྱོར་ལག་ལེན་མདོར་བསྡུས། གཏམ་ཚོགས། 1981
གྲུབ་ཆེན་སྨྲཱིཏིཛྙཱནའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོཨ། གཏམ་ཚོགས། 1987
མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་མདོ་བྱང་གི་གསལ་བྱེད་ཟིན་ཐུང་ཉུང་ངུ་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས།།དབང་གི་གནས་མཆོག་པད་མ་ཤེསླ་ཕུག་གི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།། གཏམ་ཚོགས། 1993
གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། ཐུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་གནས་ཀྱི་ཡང་བྱང་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གནས་ཆེན་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་མདོ་བྱང་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྒྱས་པའི་གནས་སྒ་སྟོད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁྲི་འདུ་སྣང་རྩེ་གྲུ་འཛིན་རི་བོའི་གནས་ཡིག་གཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྒྱས་པའི་གནས་སྒ་སྟོད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁྲི་འདུ་སྣང་རྩེ་གྲུ་འཛིན་རི་བོའི་གནས་ཡིག་གཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993
གཡུང་དྲུང་དཔལ་རིའི་གནས་ཡིག གཏམ་ཚོགས། 1993
འཛི་སྨད་མཁའ་འགྲོ་ཤེལ་ཕུག་གི་གནས་ཡིག་བོ་དྷི་སཏྭའི་དར་ཆོས་ལས་བཤུས་པ་བཞུགས་སོ། གཏམ་ཚོགས། 1993